ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI POLİTİKASI

 

GİRİŞ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince; işbu ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ASYA TOPRAK” veya “ŞİRKET” olarak adlandırılacaktır.) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), “ASYA TOPRAK” tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir. 

 

 1. AMAÇ ve KAPSAM

 

“ASYA TOPRAK” faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesinin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ŞİRKET veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve “ASYA TOPRAK” tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

 

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde (“ASYA TOPRAK”) tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin şirketin otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

 

“ASYA TOPRAK”, yasal düzenlemelere paralel olarak “Politika”da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.1.Tanımlar

 

ŞİRKETASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kişisel Veri/VerilerKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel VeriIrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Üçüncü Kişiler ve kişisel verisi “ASYA TOPRAK” tarafından işlenen kişiler.“ASYA TOPRAK”ın yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişilerdir. Müteselsil borçlu ( Kefil, Senet Borçlusu) Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınları bu kişilere örnek gösterilebilir.
Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi“ ŞİRKET” Paydaşlarını ve Çalışanlarını,  İş Ortaklarını, Yetkililerini,  İş Başvuru Sahibi, Ziyaretçileri,  ve Grup Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi tarafından işlenen kişileri ifade eder.
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Anonim Hale GetirmeDaha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kanun6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
KVK KuruluKişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

 

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

 

Politika, “ASYA TOPRAK” tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

 

“ASYA TOPRAK”, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna “ASYA TOPRAK”  web sitesinden [www.asyatoprak.com] erişilebilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLER İLE VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

 

2.1. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. “ŞİRKET” tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

 

 • Kimlik Verisi: Bu veri kategorisi, T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
 • İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, posta adresi, e-posta, faks numarası, IP adresi, )
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Bu veri kategorisi, personelden özlük ve iş güvenliği kapsamında alınan sağlık verilerini ifade etmektedir.
 • Görsel Veri: Personelin işe girişlerinde alınan fotoğraf veya “ASYA TOPRAK”ın fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntüyü ifade eder.
 • Özlük Verileri: Personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait kimlik, iletişim bilgilerinin yanı sıra, meslek, eğitim, finansal veri vb. bilgilerin yer aldığı veri türüdür.
 • Sözleşme Verisi : “ASYA TOPRAK”ın hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynakları ile kurduğu sözleşmesel bağ neticesinde veri tabanına işlemiş olduğu imza, imza sirküleri, gerçek kişi bilgisi gibi verilerin tamamını ifade etmektedir.
 • Konum Verisi : “ASYA TOPRAK”ın iç denetim amacı ile işlemiş olduğu çalışanlarına ait konum verilerinin tamamını ifade etmektedir.
 • Referans Bilgisi:İşe giriş sırasında alınan Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler
 • Performans Verisi: İç denetim ve işlerliği arttırma amacı ile “ASYA TOPRAK” içinde personel için, “ASYA TOPRAK” dışında ise iş ortaklarının performans denetimi amacı ile işlenen verilerin tümüdür.
 • Çalışan ve İş Başvusu Sabibi Bilgisi: “ASYA TOPRAK” çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği “ASYA TOPRAK”ın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda talebi değerlendirilmiş veya “ASYA TOPRAK” ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel verilerdir.
 • Çalışanın Meslek Bilgisi: Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni
 • Mesleki Deneyim Bilgisi : Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi,
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış   sırasında alınan kamera kayıtları, gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerdir.
 • Görsel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel kayıtlardır.
 • İşlem Güvenliği   Bilgisi: Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verilerinizdir.
 • Risk Yönetim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, “ASYA TOPRAK”ın ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel verilerdir.
 • Finansal Bilgi: “ASYA TOPRAK”ın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel verilerdir.
 • Talep ve Şikayet Verisi: “ASYA TOPRAK”a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
 • Diğer: Sürücü Belgesi Bilgisi,Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, İmza ve el yazısı bilgisi, İşyerinde kullanılacak kıyafetler ve ekipmanlar için beden ölçüsü bilgisi

 

2.2.Veri Sahibi Kategorileri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, “ASYA TOPRAK” tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİAÇIKLAMA
1Çalışan“ASYA TOPRAK”ta iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişileri ifade eder.
2Stajer“ASYA TOPRAK”ta stajer olarak çalışan gerçek kişileri
3İş başvuru sahibi“ASYA TOPRAK”a CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.
4Üçüncü KişilerYukarıda yer verilen kategoriler ile “ASYA TOPRAK” çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.
5İş Ortakları/Hissedarlar / Tedarikçi  firmalar ve bunların çalışanları“ASYA TOPRAK”ın, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla “ASYA TOPRAK” kurduğu veya bu kapsamda, “ASYA TOPRAK”ın talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak “ASYA TOPRAK”a mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanları
6Ziyaretçi“ASYA TOPRAK”ın yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
7MüşteriŞirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
8Potansiyel MüşteriŞirket’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

 

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

 

2.3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Çalışanlar İçin;

 

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan /Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

İş Başvurusunda Bulunan İlgili Kişiler İçin;

 

 • İş Başvuru Formu İle müracaat edenlerin Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan kaynakları operasyonlarının ve özellikle işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam ve Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

 

Stajer/Öğrenciler İçin

 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi

 

Hissedarlar/İş Ortakları/ Tedarikçi Firmalar ile

 

“ASYA TOPRAK” ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize ve çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve “ASYA TOPRAK”ın meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir.

 

 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Yatırım ve Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Arşiv ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temin
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • “ASYA TOPRAK” görüşmeleri ve sözleşmelerinin imzalanması
 • “ASYA TOPRAK” sözleşmesi süreçlerinin yerine getirilmesi ve bilgilendirme maksadıyla,
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Müşteriler İçin;

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Ticari /Sözleşmesel ilişki kapsamında işlem ve faaliyetleri yürütmek ve mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirme
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Üretici sorumluluğu kapsamında garanti yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • ASYA TOPRAKnin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla.
 • Ödemeler ile ilgili olarak bilgilerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi,
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla(Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik İletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla
 • Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

Potansiyel Müşteriler İçin;

 

“ASYA TOPRAK” yerleşkelerini ziyaretleriniz, merkezimize sipariş ve fiyat teklifi için ilettiğiniz talepleriniz, şikayetleriniz ve fuar alanlarında, etkinliklerde paylaştığınız kartvizitler (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir.) vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz; talep edilen ürünler için teklif oluşturulabilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi, talep ve şikayetlerinizin yönetimi için Kanunun 5/2 maddesi uyarınca işlenmekte; “ASYA TOPRAK” ürün ve hizmetlerinden haberdar olmanız ve sizlere özel bir takım ürünlerin sunulması hedefi çerçevesinde ise pazarlama amacına uygun olarak şayet tacir veya esnaf değilseniz, izninize istinaden işlenmektedir.   

 

Ziyaretçiler İçin;

 

“ASYA TOPRAK” yi, web sitemizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, “ASYA TOPRAK” ve sizlerin güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ile görsel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Şirket Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

 

3.VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

 

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

 

“ASYA TOPRAK” tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.  Kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, veri işleme amacıyla sınırlı olarak işlemeye önem vermektedir.

 

“ASYA TOPRAK” kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak amacıyla Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

 

“ASYA TOPRAK”, her bir kişisel veri sahibi kategorisi yönünden kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi için gereken değerlendirmeleri yapar.

 

“ASYA TOPRAK” tarafından kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanmasının sağlanması yönünden kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

 

“ASYA TOPRAK” KVKK’nun 5. Maddenin 2. Fıkrası ve 8. Maddenin 2. Fıkrasına göre , kişisel veri sahibinin açık rıza olmaksızın;

 • Sözleşmenin kurulması ve hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla,
 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda,
 • “ASYA TOPRAK”ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunluluk hallerinde,
 • Karşı tarafın(ziyaretçi,çalışan, çalışan adayı,ziyaretçi,iş ortağı) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “ASYA TOPRAK”ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanımayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğü korunması için zorunlu olması halinde,
 • Karşı tarafın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde kendisinden istenen kişisel verileri doğru ve güncel olarak “ASYA TOPRAK”a verilecek ve bu kişisel veriler “ASYA TOPRAK” tarafından işlenecek ve  aktarılacaktır.

 

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

 

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

“ASYA TOPRAK”, özel nitelikli kişisel verilerinizi gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerin veya yetkili şirket ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

 

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz; web sitesi ziyaretleri, sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçleri, işe alım süreçleri, işyerlerimizi ziyaretleriniz, müşteri hizmetleri hattını aramanız gibi her türlü fiziksel, sesli ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmakta olup, kişisel verinin niteliğine ve işlenme amacına bağlı olarak Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve devamındaki hukuka uygunluk sebeplerine (yukarıda açıklanmıştır), böyle bir sebep bulunmaması halinde ise açık rızanıza istinaden toplanacaktır. Kişisel verileriniz aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 

 • “ASYA TOPRAK”ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • “ASYA TOPRAK”ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • “ASYA TOPRAK”ın mevzuat veya iç uygulayışı gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemesinin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ”ASYA TOPRAK”ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

KVK Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz “ASYA TOPRAK” tarafından aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel veriler yurtdışına aktarılabilmektedir.

 

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde “ASYA TOPRAK”, aşağıdaki Gerçek ve Tüzel Kişilere veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

 

 • Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin (Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. ) alınması ile sınırlı olarak Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması , Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi, promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ve benzeri amaçlarla iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan diğer iş ortaklarımız ile, tedarikçi firmalarla
 • “ASYA TOPRAK”tan hukuken bilgi ve belge almaya yetkili ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Şirketimiz adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 • Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminatlandırma, borç yapılandırılması amaçlarıyla bankalar ve ödeme aracı sistemleri şirketleriyle,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

 

 1. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

“ASYA TOPRAK” tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

 

Bu kapsamda “ASYA TOPRAK” tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, “ASYA TOPRAK” bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

 

Kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve “ASYA TOPRAK”ın web sayfasında (www.yaylaoglu.com) yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir. Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine “ASYA TOPRAK”, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Veri koruma ve imha politikasına, mevzuata ve “ASYA TOPRAK” tarafından yayımlanan rehbere  uygun olarak imha eder. “ASYA TOPRAK” tarafından hazırlanan ve tüm veri işleme süreçlerini düzenleyen kişisel veri envanterinde her bir veri türü ve süreç için SAKLAMA SÜRELERİ açıkça belirlenmiş olup, imha süreçlerinde bu süreler esas alınmaktadır.

 

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine “ASYA TOPRAK” tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

 

 1. 9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

“ASYA TOPRAK”; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

“ASYA TOPRAK” kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

9.1.TEKNİK TEDBİRLER: “ASYA TOPRAK” tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda belirtilmiştir:

 

 • “ASYA TOPRAK” bünyesinde fiziki sunucular bulunmakta olup, Sunucu sistemi veya Kişisel veri içeren BT cihazları ile ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve fiziki şartları dış risklere karşı uygun durumdadır.
 • “ASYA TOPRAK” tarafından kullanılan yazılımlar güncel ve lisanlıdır.

 

9.2 İDARİ TEDBİRLER: “ASYA TOPRAK” tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda belirtilmiştir:

 

 • “ASYA TOPRAK” çalışanları, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • “ASYA TOPRAK”nin yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.
 • “ASYA TOPRAK” bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, “ASYA TOPRAK” tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir. Ayrıca özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • “ASYA TOPRAK” bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Kişisel Verilerin Korunması Komitesi tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket  içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • “ASYA TOPRAK” ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • “ASYA TOPRAK” tarafından kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmakta ve kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • “ ASYA TOPRAK” Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmakta ve kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmakta, kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • “ASYA TOPRAK” tarafından işlenmekte olan kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • “ASYA TOPRAK” tarafından gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • “ASYA TOPRAK” tarafından kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmakta, kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

 

 1. İLETİŞİM

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  www.asyatoprak.com uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET” imizin aşağıda belirtilen adresine iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için www.yaylaoglu.com adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adreslerine iletebilirsiniz.

 

Veri sahiplerinin (ilgili kişilerin) kişisel verilerine ilişkin taleplerini “ASYA TOPRAK”a yazılı olarak iletmeleri durumunda, “ASYA TOPRAK” veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.

 

“ASYA TOPRAK”, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. “ASYA TOPRAK” ayrıca İlgili Kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

İlgili kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, “ASYA TOPRAK” tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

 

ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0091008804800019

 Adres: ÇİFTLİKLER MAH.TOPRAK SANAYİ SOK.NO:21/B OSMANCIK ÇORUM

Telefon: 0364 6114326-0364 6117651

Faks:0364 6119037

E – Posta: info@asyatoprak.com

Kep Adresi: asyatoprak@hs01.kep.tr

Web Adresi: www.asyatoprak.com

 

 

 

 

 

 

Duvar Hesaplayıcı