ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÇALIŞAN AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET” veya “ASYA TOPRAK” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

“ASYA TOPRAK”a iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz çalışanlarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.1. Veri Kategorizasyonu

 

Veri Grupları Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu, Aile bireylerinin (AGİ ödemeleri yönünden) ve yakınının adı ve soyadı
İletişim Bilgisi Telefon numarası, Adres Bilgileri
Finansal Bilgi Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi,
Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi,
Mesleki Bilgi Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no,  Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni
Cinsiyet Bilgisi  Cinsiyet
Görsel ve İşitsel Kayıtlar “ASYA TOPRAK”ın tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvurusu sırasında sizden alınan fotoğraf
Hukuki İşlem Bilgisi Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Sağlık Verisi ( özel nitelikli veri) Kan grubu, Meslek hastalığı,  engelliği bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporu, Periyodik Muayene Raporu, Akciğer Filmi, İş Göremezlik Raporu, Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı
Diğer Sürücü Belgesi Bilgisi,Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, İmza ve el yazısı bilgisi, İşyerinde kullanılacak  kıyafetler ve ekipmanlar için beden ölçüsü bilgisi

 

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

 

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Finans Bilgileri Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Talep/ Şikayetlerin Takibi

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Aile Bireyleri Bilgisi Asgari Geçim İndirimi Ödemelerinin Sağlanması Amacıyla
Sağlık Verisi İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Mal/hizmet satın alım/satış süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Cinsiyet İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam, Bordro ve Özlük Yönetimi

Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi

Disiplin Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri süreçlerinin yerine getirilmesi

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Sigorta İşlemlerinin Takibi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Talep/Şikayetlerin Takibi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

Hukuki İşlem Bilgisi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Aile Bireyleri ve  Cinsiyet Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Alıcı Grubu Aktarım Amacı
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler) “ASYA TOPRAK” Tarafından Çalışanlarının Ücret Ödemelerinin Sağlanması

Mali kayıtların denetlenmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

İş ortağı(mali müşavir) Finansal ve Mali Tabloların Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanması
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi) Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini Sağlamak İçin
Özel Hukuk Tüzel Kişisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla
Hissedarlar İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Pandemi Nedeniyle Talep Halinde Sağlık Bakanlığı Gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla

Tarafınızca Yetki Verilmiş Olan Vekil ve Temsilcilerinize Hukuki Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmemiz amacıyla
Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle Teyitleşmek amacıyla

 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, “ASYA TOPRAK”  tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,  tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ASYA TOPRAK”ın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.asyatoprak.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ASYA TOPRAK”a iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.asyatoprak.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya e- posta adreslerimize  iletebilirsiniz.

 

ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0091008804800019

İletişim Adresi: ÇİFTLİKLER MAH.TOPRAK SANAYİ SOK.NO:21/B OSMANCIK ÇORUM

Telefon: 0364 6114326-0364 6117651

Faks:0364 6119037

E – Posta: info@asyatoprak.com

Kep Adresi: asyatoprak@hs01.kep.tr

Web Adresi: www.asyatoprak.com

 

 

 

Duvar Hesaplayıcı