ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MÜŞTERİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET” veya “ASYA TOPRAK” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

“ASYA TOPRAK”a iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.1. Veri Kategorizasyonu

 

Veri GruplarıKişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik BilgisiAd, soyadı, T.C. kimlik numarası
İletişim BilgisiTelefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi
Finans BilgisiVergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
Cinsiyet Bilgisi Cinsiyet
Görsel ve İşitsel Kayıtlar“ASYA TOPRAK”ın tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri ( işyeri sayılan) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar
Hukuki İşlem BilgisiAdli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Müşteri işlem Bilgisi Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi

 

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

 

Veri KategorisiVeri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik BilgisiFiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Talep ve Şikayetlerin Takibi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans BilgileriFinans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri İşlem Bilgisiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Talep ve Şikayetlerin Takibi

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Cinsiyetİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Görsel ve işitsel kayıtlarıMal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem BilgisiHukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Görsel ve İşitsel KayıtlarTaşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Sosyal medya ve elektronik posta adres bilgileriİş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Mal/hizmet  alım/satım süreçlerinde doğabilecek olası problemlerin giderilmesi ile müşterilerle iletişimin sağlanabilmesi  amaçlarıyla

 

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Alıcı GrubuAktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıYazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri

Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi

Mali kayıtların denetlenmesi

İş ortağı(mali müşavir)Finansal ve  mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.
İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)Sigorta İşlemlerinin Takibi
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, Nakliye Şirketi )Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi Şirketi)Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için
Hissedarlarİş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Özel Hukuk Tüzel KişisiSözleşme konusu faaliyetlerin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “ASYA TOPRAKtarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda (web sayfamızda iletişim kaydı oluşturulması sırasında) toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, ASYA TOPRAK”nin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.asyatoprak.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ASYA TOPRAK”a iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.asyatoprak.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya e- posta adreslerimize  iletebilirsiniz.

 

ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0091008804800019

İletişim Adresi: ÇİFTLİKLER MAH.TOPRAK SANAYİ SOK.NO:21/B OSMANCIK ÇORUM

Telefon: 0364 6114326-0364 6117651

Faks:0364 6119037

E – Posta: info@asyatoprak.com

Kep Adresi: asyatoprak@hs01.kep.tr

Web Adresi: www.asyatoprak.com

 

 

 

Duvar Hesaplayıcı